Reishi Barbary Wolfberry Seed Beef Soup

Reishi  Barbary Wolfberry Seed Beef Soup


Ingredients:  ( 3-4 servings)
1. Reishi – 6 g
2. Barbary Wolfberry Seed 20 g
3. Beef 150 g
4. Spring Onion
5. Garlic
6. Oil, Sait
Preparation Method:
1. Soak wolfberry seed in water for half an hour before use
2. Cut beef into slices
3. Heat oil in skillet, add spring onion and garlic, stir for a minute. Add beef to stir fry
4. Bring eight bowls of water with reishi to boil.
5. Add sailt to season.
Features:
Strengthen stomach and kidney and improve liver function.

Source: http://lifestream.co.il/en/3_Reishi-receipts

This entry was posted in Lingzhi (Ganoderma lucidum) by The Mushrooms World. Bookmark the permalink.

About The Mushrooms World

Trang thông tin về nấm ăn và dược liệu. Mục tiêu: Phổ biến kiến thức về nấm, trao đổi kinh nghiệm liên quan cây nấm,và mua bán các sản phẩm từ nấm. Tầm nhìn: Mang nấm ăn và dược liệu đến cửa từng nhà. Sứ mạng: Vì sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên của xã hội hiện đại!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s