Reishi Red Date Tea


Ingredients: (2  servings)
1.Reishi – 4-6 g
2. Red Date  9 pieces.
Preparation:
1. Wash red dates and remove seeds
2. Bring 4-5 bowls of water with Reishi and red dates to boil
3. Cook over low heat until one bowl of water remains
Features:
Improve immune system, strengthen body strength and enchance complexion.

Source: http://lifestream.co.il/en/3_Reishi-receipts

This entry was posted in Lingzhi (Ganoderma lucidum) by The Mushrooms World. Bookmark the permalink.

About The Mushrooms World

Trang thông tin về nấm ăn và dược liệu. Mục tiêu: Phổ biến kiến thức về nấm, trao đổi kinh nghiệm liên quan cây nấm,và mua bán các sản phẩm từ nấm. Tầm nhìn: Mang nấm ăn và dược liệu đến cửa từng nhà. Sứ mạng: Vì sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên của xã hội hiện đại!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s