Reishi with Kidney Beans, Brown Rice, Dried Barley and chicken.

Ingredients:  (3-4 servings)
1. Reishi slices -6 g
2. Kidney Beans -30 g
3. Brown Rice -30 g
4. Dried Barley -50 g
5. Chicken – 200 g
Preparation:
1. Wash kidney beans, brown rice and barley.
2. Cut chicken into slices.
3. Bring ten bowls of water with Reishi slices to boil.
4. Add in all others ingredients to cook in low heat for two hours.
5. Add salt to season
Features:
Enchance complexion, help eliminating freckles, dispel heat, induce diuresis and reduce water retention.

Source: http://lifestream.co.il/en/3_Reishi-receipts

This entry was posted in Lingzhi (Ganoderma lucidum) by The Mushrooms World. Bookmark the permalink.

About The Mushrooms World

Trang thông tin về nấm ăn và dược liệu. Mục tiêu: Phổ biến kiến thức về nấm, trao đổi kinh nghiệm liên quan cây nấm,và mua bán các sản phẩm từ nấm. Tầm nhìn: Mang nấm ăn và dược liệu đến cửa từng nhà. Sứ mạng: Vì sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên của xã hội hiện đại!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s